Да бъде създаден Фонд за зелени стартъп инвестиции чрез Плана за възстановяване

Това е блогът на отворената дигитална мрежа EDIT на MOVE.BG. Статиите са достъпни и на официалния сайт на MOVE.BG.

Това е едно от исканията в поредно отворено писмо на инициираната от MOVE.BG коалиция от граждански организации “За зелен рестарт”.

Необходима е спешна ревизия на проекта на правителството за Национален план за възстановяване с цел осигуряване на устойчиво иновативно икономическо развитие по стандартите на XXI век и запазване на природните ресурси на България. Затова настоява в поредно отворено писмо Коалицията от граждански организации “За зелен рестарт”, в която влизат MOVE.BG, WWF България, “Грийнпийс”-България и “Институт Кръгова Икономика”. Коалицията излезе със специално Становище по повод липсата на яснота вече почти два месеца относно подбора на направените предложения по време на обществената консултация на Плана. Въпреки неколкократните призиви на “За зелен рестарт” за създаване на ясен механизъм за селекция и оценка на отправените идеи, такъв все още няма публично обявен. Като знак на добра воля и за да подпомогнат този важен за България процес, експертите на “За зелен рестарт” избраха от всички свои над 160 предложения пет ключови приоритета по направленията на експертиза на организациите в Коалицията: иновации и стартъп развитие, кръгова икономика, климат, енергия, биоразнообразие и земеделие. 

В направление “Иновации и стартъп развитие” в писмото е разработен приоритетът за създаване на Фонд за зелени инвестиции – структура, каквато е изключително необходима, но към момента липсва в България, включително във “Фонда на фондовете”. Този приоритет стъпва на представени над 40 предложения от експерти от иновативната общност у нас – те бяха генерирани през юли 2020, когато Коалицията събра над 50 от водещите български специалисти и когато все още нямаше никаква информация за Плана; както и през ноември, когато над 10 водещи експерти обсъдиха представения от правителството проект и дадоха конкретни препоръки по него.

Фондът

Според експертите на Коалицията, новосъздаденият фонд трябва да подкрепя иновативни малки и средни предприятия, които разработват новаторски зелени продукти и услуги. Тези продукти трябва да са дигитално базирани и да се борят за възстановяване на баланса човек-природа – тоест, да се борят с климатичните промени, загубата на биоразнообразието, мръсния въздух и други сериозни предизвикателства пред хората и природата. Специален фокус на Фондът трябва да бъдат иновативните МСП-та в начална и активна фаза, популярни като startups и scaleups

За пълноценното функциониране на Фонда са необходими следните стъпки:

  • Структурирането му към институция с мандат – например Фонда на фондовете;
  • Заделянето на достатъчен финансов и експертен потенциал за изпълнение на функциите и задачите на Фонда – на основата на анализ на инвестициите в екосистемата през изминалите години, на нуждите на средата в България и на българската част от “Следващо поколение ЕС”, настояваме Фондът да разполага с бюджет от 100 милиона лева на година или 300 милиона за периода на възстановителната програма;
  • Механизмът за финансиране да включва задължително предоставяне на експертна подкрепа на всеки един одобрен проект – екип от доказани експерти в бизнеса и науката, които да осигуряват менторска подкрепа за развитието на бизнесите с цел възможно най-бързо излизане на продукта/услугата на пазара – български, ниво ЕС, ниво трети страни;
  • Предоставяне на управлението на Фонда на професионални фонд мениджъри след публична процедура до края на второто тримесечие на тази година;
  • Залагане на задължителни изисквания за опит, отговарящи на водещите световни практики, на екипа на фонд мениджърите;
  • Въвеждане на изискването отпускането на средства да бъде под формата на дялово инвестиране или смесено (blended);
  • Въвеждане на изискването след успешна продажба на акциите (exit) средствата да бъдат реинвестирани във Фонда, така че да се гарантира дългосрочност на инициативата и след “Следващо поколение ЕС”;
  • Отваряне на първа покана за подкрепа на иновативни малки и средни предприятия до края на второто тримесечие на тази година;
  • Сключване на първи договори за подкрепа с МСП-та през трето тримесечие;
  • Въвеждане на механизми за периодичен контрол както от държавата, така и от експертен съвет, формирана от учени и бизнес.

Защо е нужен зелен стартъп фонд?

Два от основните приоритети на “Следващо поколение ЕС” са подпомагане на зелената и цифровата трансформация на икономиката, като път за изход от кризата и дългосрочен просперитет. И по двете направления България изостава значително, като особено тревожно е изоставането във внедряването на дигитални решения и нови технологии сред малките и средни предприятия, които са гръбнакът на икономиката ни и основен работодател. Това показват данните на два специализирани индекси на Европейската комисия – Digital Economy and Society Index (DESI), където страната ни е на последно място, както и Innovation Scoreboard, където сме в категорията на скромните новатори. Това е сериозен риск пред България, защото, както показа пандемията, неподготвените за дигиталния свят бизнеси могат да изпаднат от икономическата карта за дни. В същото време, един малък все още сегмент от малки и средни предприятия не само, че не изостава от технологичното развитие, но и създава иновации на световно ниво: дигитално-базирани продукти и услуги, както и такива, борещи се с въглеродната интензивност и нейните причини и последици. Това са иновативните МСП-та в начална и активна фаза (startups, scaleups), популярни в България като стартъпи или стартиращи бизнеси.

Европейската комисия все повече обръща внимание на ролята и значението на стартъпите като източник на иновации и икономически растеж. Редица европейски държави създадоха и създават специални програми за подкрепа на стартъп средата, защото виждат в тези проекти шанса да разширят своите икономически граници, влияние и благоденствие. Само един пример: Франция провежда целенасочена и последователна политика, за да се превърне в стартъп-центъра на Европа, включително и чрез специална програма за подпомагането на стартиращите бизнеси по време на пандемията. 

Какви са причините за това внимание към стартъпите? 

Стартиращите предприемачески проекти са източник на бизнес иновации – на продуктите и услугите, които подготвят и подпомагат икономиката на бъдещето. По този начин те подпомагат икономическата трансформация, повишават конкурентоспособността и създават нови работни места. Не на последно място, иновациите, създадени от стартъпи, имат потенциала да “вдигнат” цялата икономика – такива примери са създадените по време на Световната икономическа криза от 2008-2009 стартъпи: Instagram, Amazon,  Zoom, Airbnb, WhatsApp, Square, Uber…., които днес са основни икономически играчи. Само през изминалата година на криза в Европа са създадени 18 еднорози – стартъпи с пазарна капитализация над 1 милиард долара. Така техният общ брой вече е 60 и Европа почти настига САЩ по този показател. България, обаче, изостава от тези тенденции и от страната ни все още няма нито един еднорог. Причината: липсата на развита среда за рисково инвестиране. Това създава опасността иновативните български предприемачи да напуснат страната ни и да преместят своите проекти още докато са в начална фаза в държави с по-развита стартъп среда. Такива примери, за съжаление, не липсват. Освен това, в последните месеци, за разлика от други европейски държави, у нас не се предприеха целенасочени мерки в подкрепа на иновативната екосистема за преодоляване на ефектите от кризата. Механизмът “Следващо поколение ЕС” ни дава шанс да поправим тези грешки преди да е станало прекалено късно.

Създаването на Фонд за зелени стартъп инвестиции чрез “Следващо поколение ЕС” ще повиши доверието в българската икономика на национално, европейско и световно ниво и ще донесе дългосрочни икономически ползи. 

Икономиката на бъдещето е вече тук и, както пандемията ни показа, неподготвените могат да изпаднат от борда за дни. Време е да започнем дългоотлагания преход от ресурсоемка и въглеродно интензивна икономика към такава със стойност и грижа за здравето на хората и природата. Само по този начин България няма да изостане от световната зелена трансформация и дигитална революция. Подкрепата за иновативните стартиращи компании е само първа, но важна крачка. 

Прочетете цялото Становище на Коалиция “За зелен рестарт” тук.