ПРИЗИВ

Да редактираме дигитална България

През 2011г. не сме си представяли, че до днес в България ще бъдат създадени повече от 300 стартъп компаниии, коуъркинг културата ще процъфтява, а менторските мрежи и акселераторските програми ще пробуждат у все повече хора нуждата да стартират.

Стартъп екосистемата в България не беше плод на еволюция. У нас тя пламна – без дефиниция, без граници, без опит.

Благодарение на тези липси и с много ентусиазъм успяхме да се отличим от останалите хъбове за иновации по света. И днес вече вярваме, че България може да бъде предпочитано място за стартиране на дигитален бизнес, а чужд и роден талант да работи в наши технологични компании.

Най-силен тласък за развитието на дигиталното предприемачество, а оттам и на цялата среда, дадоха фондовете. С минимални ресурси, на фона на публичните разходи, се зароди култура, от която и най-мощните бизнеси черпят вдъхновение. Тук и по света.

И трябва да признаем, че без наличието на подкрепа за иновациите, съзряването на стартъп движението би се забавило. Но няма как да спре. Защото романтиката отстъпва място на вече осъзнатата нужда на българските дигитални компании да бъдат устойчиво развиващи се бизнеси, утвърдени на международните пазари.

Готовността ни да направим тази нова стъпка предполага активното участие на институциите. Трудностите, с които се срещнахме през последните пет години, сами показаха в какво трябва да се изразява тази подкрепа:

Да учим

Отваряне на университетите към предприемачеството за инкубиране и старт на компании в защитена среда

Да се разбираме

Институции, говорещи на езика на компаниите, без нужда от превод и адаптация

Да развиваме възможностите си

Инвестиране чрез нишови фондове и такива, съответстващи на различните фази на развитие на компаниите

Да приобщаваме

Създаване на динамика в началното финансиране чрез стимули за ангелски инвестиции и развиване на инвестиционна култура

Да се улесняваме

Въвеждане на стандартни договори за дялови инвестиции и регулиране прехвърлянето на дялове с електронен подпис

Да се отворим

Поддържане на отворени бази данни, спомагащи създаването на вторичен пазар на дигитални услуги

Да разработваме

Работа заедно с екосистемата за оживяването на първия технологичен парк и създаване на нови в цялата страна


Със споделените ни усилия и принос – компании, институции, академична общност, инвеститори можем

Да растем заедно!

Подпишете първия съвместен призив на екосистемата за ускоряване на дигиталната икономика в България.

button